Backup rešenja


Udaljeni Backup

COMING cloud rešenje za kontinuitet poslovanja, udaljeni backup je udaljena kopija bekapa vaših najvažnijih podataka u COMING cloudu.

Materijali 

Najčešća pitanja 


Saznajte više o tipovima Backup rešenja u COMING cloud-u:


Lokalni backup 

O rešenju:


Savremeno poslovno okruženje je sve zahtevnije i traži od preduzeca da obezbedi kontinuitet poslovanja, cak i u slucaju ozbiljnih incidenata (poplava, požar, zemljotres, itd.), koje dovode do onesposobljavanja primarne lokacije za smeštaj podataka. Bekapovani podaci vaše cloud infrastrukture mogu se, po izboru, dodatno kopirati na sekundarnu lokaciju u okviru COMING cloud-a za potrebe kreiranja offsite kopije bekapa, koja se može koristiti za oporavak produkcione infrastrukture u slucaju katastrofe.


Funkcionalnost:


Udaljeni bekap predstavlja rešenje komplementarno rešenju za lokalni bekap. Nakon kompesije i deduplikacije, uz opcionu enkripciju, kopije bekapa se šalju na sekundarnu lokaciju sigurnim kanalima preko L3 linka. Format kopije na udaljenoj lokaciji je identican formatu primarne kopije na lokaciji COMING cloud-a.


Ekonomičnost:


Uvodenjem dodatnog nivoa zaštite postiže se garancija funkcionisanja produkcionih servisa cak i u malo verovatnom slucaju katastrofe na lokaciji primarnog datacentra, cime je obezbedena efikasnost poslovnih procesa modernih preduzeca. Tarifiranje se vrši prema obimu angažovanih resursa, cime se cena usluge uskladuje sa vašim stvarnim potrebama.

Materijali 

Najčešća pitanja