REŠENJA ZA KONTINUITET POSLOVANJA

Backup i Disaster Recovery rešenja u COMING cloud-u

Backup rešenja


Backup rešenja na COMING cloud infrastrukturi gradimo tako da tehnološki izlaze u susret vašim zahtevima. Backup podataci su vam dostupni u svakom trenutku, bilo na primarnoj ili sekundarnoj - udaljenoj lokaciji. Podacima možete samostalno operisati ili testirati validnost rešenja. Backup postaje rešenje samo onda kada osigurava recovery podataka u skladu sa potrebama vašeg poslovanja, tj kroz predhodno definisan backup plan.

Backup rešenja u COMING cloud-u:

Lokalni backup
Udaljeni backup

Disaster Recovery rešenja


Disaster Recovery je kompleksno rešenje koje zavisi pre svega od osetljivosti vašeg poslovanja na trajni gubitak poslovnih podataka usled katastrofalnog dogadaja. Naš tim je tu da zajdeno napravimo Disaster Recovery Plan, da zajedno ocenimo nivo osetljivosti vašeg poslovanja na katastrofalne gubitke podataka i u skladu sa tim da ocenimo neophodan nivo vašeg angažovanja kako biste se zaštitili. Tu smo da tehnološki pripremimo vaše poslovne servise za izgradnju rešenja i da izgradimo rešenje sa optimalnim nivoom kvaliteta .

Disaster Recovery rešenja u COMING cloud-u:

Udaljena replika VM
HA/DR servisa kriticnih za poslovanje

Rešenja za obezbedenje kontinuiteta poslovanja osiguravaju oporavak poslovnih podataka u razlicitim scenarijima korupcije ili gubitka istih. Kako poslujemo u svetu u kome gubitak poslovnih podataka najcešce znaci ogromne troškove i prestanak postojanja poslovanja, ova rešenja sve više dobijaju na znacaju.
Ova rešenja služe poslovanju, zato se trudimo da sa svakim korisnikom ocenimo optimalan nivo ulaganja koje je potrebno da podnese kako bi osigurao vitalnost poslovanja. U prilici smo da za vas izgradimo udaljena backup i disaster recovery rešenja kombinacijom razlicitih tipova opreme i softvera za ovu svrhu, sa ciljem maksimalnog iskorišcenja resursa koje potencijalno vec koristite. COMING cloud rešenja za kontinuitet poslovanja ne zavise od operativnog sistema koji koristite.

Isporuka ovih rešenja u cloud-u je omogucila smanjivanje kompleksnosti vaše infrastrukture. Naime, ova rešenja zahtevaju instalaciju infrastrukture i softvera samo za tu potrebu, što u praksi znaci dodatne investicije, troškove upravljanja i održavanja iste. Odabirom rešenja u cloud-u dolazi do eliminacije svih ovih troškova.


Rešenja za kontinuitet poslovanja u COMING cloud-u se isporucuju iz sistema visokoperformantnih data centara. Za ova rešenja garantujemo nivo bezbednosti Tier3 data centra koja podrzumeva:


  • Multiplikovana i redudantna veza sa cloud infrastrukturom;
  • Potpuna redudantnost hardverskih i mrežnih komponenti;
  • Dostupnost servisa 99,99%;
  • Dupla napajanja, sistemi hladenja i podovi u data centru;
  • Alarmni sistemi za visoku zaštitu;
  • 24h nadzor;
  • Data centar projektovan na lokaciji koja je niskopodložna prrodnim katastrofama.


Dodatna vrednost u korišcenju ovih rešenje je i mogucnost uspostavljanja SSL VPN tunela.


Potpuna rešenja za kontinuitet poslovanja ukljucuju odgovarajucu platformu za virtuelizaciju i softver za udaljeni backup i/ili disaster recovery. U zavisnosti od proizvodaca ovih tehnologija zavisi i model licenciranja. Od znacaja je da kada koristite rešenje kao uslugu u COMING cloud-u, za rešenje placate mesecni iznos u koji je uracunata mesecna cena odgovarajucih licenci za vaše rešenje. Dakle, vaša rešenja su licencirana po cloud modelu licenciranja.U zavisnosti od dogovora, za ova rešenja pružamo do 24x7x365 nivo podrške.

Naš cilj sa ovim rešenjima je pre svega da možete da uradite recovry vaših poslovnih podataka u bilo kom trenutku. U tu svrhu vam pre svega pružamo podršku u planiranju i odabiru tehnologija koje cete korisititi za izgradnju ovih rešenja. Podrška podrazumeva i edukaciju administratora vaših rešnja za korišcenje softverskih alata datih na raspolaganje. Kako bismo osigurali recovery vaših poslovnih podataka, naš savet je uvek testiranje recovry-a sa dogovorenom dinamikom. Kod backup rešenja cest izbor za testiranje potpunog backup-a je jednom kvartalno, dok kod Disaster Recovery rešenja je cesto dovoljno dva puta godišnje.