Rešenja za kontinuitet poslovanja


Udaljena replika VM

COMING cloud rešenje za kontinuitet poslovanja, udaljena replica virtuelnih mašina je verna kopija vaših produkcionih servisa na udaljenoj lokaciji tj u COMING cloud-u.

Materijali 

Najčešća pitanja 


Saznajte više o tipovima rešenja u COMING cloud-u:


Udaljeni backup HA/DR servisa kriticnih za poslovanje 

O rešenju:


Produkcione virtuelne mašine vaše lokalne infrastrukture moguce je replicirati u COMING cloud. U slucaju scenarija potencijalne katastrofe na lokaciji primarnog datacentra, virtuelne mašine se mogu oporaviti iz poslednje ili neke od prethodno kreiranih replika, omogucavajuci nastavak funkcionisanja produkcionih servisa. Pre same realizacije rešenja, zajedno sa vama je potrebno detaljno razraditi i dokumentovati disaster recovery rešenje, kao i detaljnu proceduru oporavka u slucaju katastrofe.


Funkcionalnost:


Repliciranjem virtuelnih mašina omogucava se visok stepen sigurnosti produkcionih servisa. Replike se, po potrebi, mogu pokrenuti na lokaciji COMING cloud datacentra, pružajuci vam mogucnost rada na virtuelnoj mašini u nekom od zapamcenih stanja.

Osnovna usluga replikacije VM podrazumeva resurse za potrebe testiranja procedure oporavka u slucaju katastrofe, pri cemu se testiranje može obavljati barem jednom kvartalno, uz najavu, ili bar jednom godišnje ad hoc. Osnovna usluga obuhvata i resurse za potrebe stvarnog oporavka u trajanju od 30 dana.


Ekonomičnost:


Kako biste implementirali rešenje za oporavak u slucaju katastrofe na sopstvenoj infrastrukturi, potrebna su vam investiciona ulaganja u lokaciju sekundarnog datacentra, kao i odgovarajuci hardver i softver kojim biste tu lokaciju opremili. Usled operativnih troškova održavanja sekudarne lokacije, organizacije se najcešce suocavaju sa skoro dupliranim troškovima za IT infrastrukturu, dok je verovatnoca katastrofalnog dogadaja relativno mala da bi ulaganja bila opravdana. Usluga replikacije VM u COMING cloud-u omogucava kreiranje fleksibilnog, ekonomicnog i visoko pouzdanog rešenja za oporavak u slucaju katastrofe, koje ne zahteva nikakva investiciona ulaganja.

Materijali 

Najčešća pitanja