Infrastrukturni servis


O servisu


Usluga Privatni datacentar u cloudu omogucava iznajmljivanje odredene kolicine procesorskih, memorijskih, diskovnih i mrežnih resursa koji su vam na raspolaganju za dodelu virtuelnim serverima i kreiranje privatnih, medusobno povezanih mrežnih segmenata koji su logicki izolovani unutar COMING cloud infrastrukture.

Na ovaj nacin možete dobiti vaš privatni komad clouda, koji po dostupnim funkcionalnostima, fleksibilnosti i elasticnosti prevazilazi mogucnosti on-premise infrastrukture, a sve iznajmljene resurse možete dinamicki povecavati i smanjivati u skladu sa vašim trenutnim potrebama.Funkcionalnost:


Nakon dodele procesorskih, memorijskih i diskovnih resursa, vaši virtuelni serveri se povezuju na odgovarajuci mrežni segment i podešavaju im se mrežni parametri poput IP adrese i default gateway-a. Saobracaj izmedu segmenata se može opciono filtrirati korišcenjem firewall usluge, cime je moguce dodatno izolovati servere u razlicitim segmentima ili odvojiti interne od servera javno dostupnih na Internetu kreiranjem izdvojenog DMZ segmenta mreže.Ekonomičnost:


Usluga privatni datacentar u cloudu predstavlja ekonomicnu alternativu izgradnji sopstvene infrastrukture koja bi podrazumevala investiciju u uredivanje i opremanje sopstvene lokacije datacentra, kao i kasnije operativne troškove održavanja datacentar infrastrukture. Ekonomicnost se postiže zahvaljujuci tome što je usluga realizovana na deljenoj fizickoj infrastrukturi koja se logicki segmentira korišcenjem tehnologija softverske virtuelizacije resursa, a korišcenje se tarifira iskljucivo po utrošenim resursima.Materijali 

Najčešća pitanja