Platforma kao servis


Bezbedna isporuka aplikacija

Publikujte vaše aplikacije na Internetu na bezbedan nacin

Materijali 

Najčešća pitanja 


Platforme kao servis u COMING cloud-u:


Bezbedna isporuka aplikacija

O servisu


Od savremenih aplikacija se danas ocekuje da poseduju visok nivo raspoloživosti, da budu javno dostupne na Internetu i pritom sigurne od napada malicioznih korisnika. COMING za potrebe publikovanja vaših aplikacija na Internetu nudi uslugu bezbedne isporuke aplikacija, realizovanu korišcenjem visoko raspoloživog klastera specijalizovanih uredaja, koji prihvataju upite od krajnjih korisnika, vrše bezbednosne provere i zatim ravnomerno distribuiraju verifikovane upite na vaše aplikativne servere.Funkcionalnost:


Usluga bezbedne isporuke aplikacija u COMING cloudu obezbeduje:

  • Optimizaciju performansi aplikacije – ukljucene funkcionalnosti kompresije i keširanja sadržaja, balansiranja saobracaja na manje opterecene aplikativne servere, kao i mogucnost terminacije i ubrzavanja SSL saobracaja na samim uredajima za kontrolu isporuke aplikacija
  • Visoku pouzdanost aplikacije - uredaji za kontrolu isporuke aplikacija kontinualno monitorišu dostupnost vaših aplikativnih servera i ukoliko detektuju otkaz nekog od servera, automatski preusmeravaju saobracaj na preostale aktivne servere
  • Zaštitu aplikacije od zlonamernih napada – realizovana pomocu Web Application Firewall (WAF) funkcionalnosti koja pruža L7 zaštitu aplikacija, ukljucujuci i detekciju i ublažavanje DDoS napada, zaštitu od brute force napada, OWASP top 10 bezbednosnih pretnji i zero-day napadaEkonomičnost:


Usluga bezbedne isporuke aplikacija omogucava jednostavno i za krajnje korisnike neprimetno skaliranje kapaciteta vaše aplikacije smanjivanjem ili povecavanjem broja aplikativnih servera na koji se distribuiraju upiti krajnjih korisnika. Na ovaj nacin se raspoloživi kapacitet aplikacije može uskladiti sa ocekivanim opterecenjem u odredenim vremenskim intervalima, koje obicno nije konstantno tokom cele godine – npr. aplikacija može trpeti vece opterecenje krajem godine i manje opterecenje tokom sezone letnjih odmora. Na ovaj nacin se ekonomicnost postiže bez uticaja na performanse, jer se broj vaših aktivnih aplikativnih servera uskladuje sa stvarnim potrebama i izbegavate placanje resursa koji se aktivno ne koriste.Materijali 

Najčešća pitanja