Backup rešenja

COMING cloud backup su rešenja koja vam osiguravaju kontinuitet u poslovanju. Podrazumevaju mogućnost udaljenog čuvanja poslovnih podataka, testiranje oporavka podataka, i oporavak podataka u slučaju potrebe. COMING tim je specijalizovan za različite backup softverske alate što nam omogućava da u potpunosti izadjemo u susret vašim potrebama.

Materijali
Pogledajte realizovane projekte
Pitanja?
Najčešća pitanja
Kako do rešenja?
Kontaktirajte nas

O rešenju

Backup rešenje gradimo zajedno, koristimo se tehnologijama koje su u vašem poslovanju u upotrebi. Svako rešenje ovog tima proizilazi iz backup plana kojim definišete koje virtuelne mašine tj. poslovne podatke kojim redom i koliko brzo želite da oporavite u slučaju potrebe. Upravo od ovih podataka zavisi kompleksnost backup rešenja za vas.

Funkcionalnost

Ukoliko se odlučite za backup rešenje u COMING cloud-u primarna kopija backup podataka se čuva na našoj cloud platformi, dok se druga kopija replicira u udaljeni data centar čime se eliminiše rizik od gubitka podataka na primarnoj lokaciji. Ukoliko imate svoj Data Centar, COMING dizajnira primarnu kopiju backup podataka na vašoj lokaciji, a udaljenu kopiju smešta u COMING Cloud.
Na vaš zahtev, backup podataka se može raditi i češce sa eventualnim minimalnim gubicima kod oporavka. Pored standardnog backup servisa u cloud-u, COMING omogucava i zaštitu od eventualne korupcije podataka, cime obezbeduje konzistentnost baze pri oporavku. Ova usluga se na vaš zahtev može veoma brzo implementirati uz podršku COMING stručnog tima. Ona može podrazumevati da COMING samostalno, ili sa korisnikom, češce testira oporavak podataka iz backup-a.

U slučaju dužeg zastoja u radu (od jednog dana, pa do jedne nedelje), backup rešenje može biti istovremeno dovoljno i za oporavak kopmanije u slučaju katastrofe. U slučaju dužeg zastoja u radu (od jednog dana, pa do jedne nedelje), backup rešenje može biti istovremeno dovoljno i za oporavak kopmanije u slučaju katastrofe.

Ekonomičnost

Ekonomičnost backup rešenja u cloud-u je opšte poznata i prihvaćena stvar o čemu svedoči informacija da je upravo backup u cloud-u najcešće korišćeno rešenje u cloud-u u celom svetu pa i kod nas. Tajna ekonomičnosti je u tome što korišćenjem ovih rešenja izbegavate investicije u sekundarne lokacije za izgradnju backup rešenja u samostalnoj režiji.

Lokalni Backup

COMING cloud rešenje za kontinuitet poslovanja, lokalni backup je backup podataka vaših virtuelnih servera u COMING cloudu.

Materijali
Pogledajte realizovane projekte
Pitanja?
Najčešća pitanja
Rešenja
Kako do rešenja?

O rešenju

Usluga lokalnog backupa omogućava kreiranje rezervnih kopija vaših virtuelnih servera u COMING cloud-u. Bekapovani podaci se do bekap skladišta šalju preko lokalne mreže, uz opcionu enkripciju podataka prilikom transporta, kao i tokom skladištenja na bekap destinaciji. Na ovaj način je obezbedjena sigurnost bekapovanih podataka u pogledu očuvanja integriteta, kao i od neovlašćenog korišćenja, kopiranja i krivotvorenja.

Funkcionalnost

Produkcioni servisi koji se nalaze na COMING cloud infrastrukturi su neprekidno raspoloživi i backup nema nikakvog uticaja na njihove performanse. Podaci se bekapuju izuzetno efikasno i pouzdano, na nivou virtuelnog servera i bez instalacije bekap agenata unutar operativnog sistema. COMING cloud koristi backup alate koji su posebno prilagodjeni virtuelnoj infrastrukturi i sposobni su da sažmu prostor potreban za backup i preko 20 puta koristeći kompresiju i deduplikaciju podataka.

Ekonomičnost

Ekonomičnost usluge lokalnog backupa ogleda se kroz njeno prilagodjavanje vašim stvarnim potrebama, obzirom na to da se tarifiranje vrši po obimu angažovanih resursa za smeštanje bekapa podataka, koji su i do 20 puta manji od veličine samih podataka, zahvaljujući ugradjenim funkcionalnostima deduplikacije i kompresije.

Udaljeni Backup

COMING cloud rešenje za kontinuitet poslovanja, udaljeni backup je udaljena kopija bekapa vaših najvažnijih podataka u COMING cloudu.

Materijali
Pogledajte realizovane projekte
Pitanja?
Najčešća pitanja
Rešenja
Kako do rešenja?

O rešenju

Savremeno poslovno okruženje je sve zahtevnije i traži od preduzeća da obezbedi kontinuitet poslovanja, čak i u slučaju ozbiljnih incidenata (poplava, požar, zemljotres, itd.), koje dovode do onesposobljavanja primarne lokacije za smeštaj podataka. Bekapovani podaci vaše cloud infrastrukture mogu se, po izboru, dodatno kopirati na sekundarnu lokaciju u okviru COMING cloud-a za potrebe kreiranja offsite kopije bekapa, koja se može koristiti za oporavak produkcione infrastrukture u slučaju katastrofe.

Funkcionalnost

Udaljeni bekap predstavlja rešenje komplementarno rešenju za lokalni bekap. Nakon kompesije i deduplikacije, uz opcionu enkripciju, kopije bekapa se šalju na sekundarnu lokaciju sigurnim kanalima preko L3 linka. Format kopije na udaljenoj lokaciji je identičan formatu primarne kopije na lokaciji COMING cloud-a.

Ekonomičnost

Uvodjenjem dodatnog nivoa zaštite postiže se garancija funkcionisanja produkcionih servisa čak i u malo verovatnom slučaju katastrofe na lokaciji primarnog datacentra, čime je obezbedjena efikasnost poslovnih procesa modernih preduzeća. Tarifiranje se vrši prema obimu angažovanih resursa, čime se cena usluge uskladjuje sa vašim stvarnim potrebama.

Materijali

Pitanja

Da li je moguće koristiti rešenje za backup u cloud-u ako se u poslovanju već koristi softver za potrebe lokalnog backup-a?

Da. COMING tim koristi tehnologije koje već upotrebljavate u poslovanju kako bi za vas izgradio optimalno rešenje za udaljeni backup u cloud-u.

Da li je moguće testiranje oporavka podataka iz backup-a u cloud-u?

Da. Rešenje za backup nije potpuno ukoliko nije omogućen oporavak poslovnih podataka u bilo kom trenutku. U procesu ponude backup rešenja, COMING tim u dogovoru sa vama definiše dinamiku testiranja backup-a koji je sastavni deo rešenja.

Da li nudite test period za ovakva rešenja?

Da, kontaktirajte nas putem kontakt forme dostupne na ovoj stranici, a mi ćemo se postarati da u najkraćem roku dobijete rešenje na testiranje.

Koliko dana se čuvaju bekapovani podaci?

Osnovna usluga lokalnog bekapa podrazumeva dnevne bekape virtuelnih servera uz čuvanje poslednjih 30 dana bekapa, ali se korisnicima pruža mogućnost definisanja fleksibilne polise zaštite servisa – npr. učestali inkrementalni bekap kritičnih servisa, do nedeljnog bekapa manje kritičnih servisa.

Koje su moguće opcije povraćaja podataka?

U slučaju potrebe za povraćajem podataka, moguće je izvršiti restore kompletnog virtuelnog servera, njegovih pojedinačnih diskova ili fajlova operativnog sistema.

Da li je moguće proveriti kopije bekapovanih podataka?

Proveru kvaliteta servisa i rešenja za bekap i samih kopija podataka je moguće izvršiti u bilo kom trenutku na zahtev korisnika ili ovlašćenog revizora. Opciono je moguća i automatska periodična verifikacija integriteta bekapa do nivoa operativnog sistema i aplikacija bekapovanog virtuelnog servera, kako biste bili u potpunosti sigurni u njihov stvarni oporavaka u slučaju potrebe za povraćajem podataka.

Koliko često je moguće raditi udaljeni bekap?

Udaljeni bekap, kao i lokalni bekap definišu se pomoću polise. Korisnik ima mogućnost da odredi učestalost kopiranja bekapovanih podataka na sekundarnu lokaciju.

Zašto ne bismo čuvali podatke na našoj lokaciji?

Skladištenje podataka na korisničkoj lokaciji zahtevalo bi investiciju u sistem za skladištenje podataka i prostor koji zahteva posebne uslove održavanja, poput konstantnog napajanja, hlađenja i održavanja. Dodatno, potreban je i Internet link koji može obezbediti dovoljno efikasno kopiranje bekapovanih podataka u zadatom vremenskom okviru.

Zašto uvoditi dodatnu lokaciju za skladištenje podataka?

Nemogućnost preduzeća da nastavi da posluje u slučaju ozbiljnog incidenta sa primarnom kopijom podataka, primorala je zakonodavce i nadležna regulatorna tela da usvoje skup standarda kojima se uređuje oblast upravljanja IT infrastrukturom i, posebno, obezbeđenje kontinuiteta poslovanja preduzeća. Coming kroz uslugu udaljenog bekapa omogućava preduzećima prilagođavanje spomenutim standardima.

Da li nudite test period za ovakva rešenja?

Da, kontaktirajte nas putem kontakt forme dostupne na ovoj stranici, a mi ćemo se postarati da u najkraćem roku dobijete rešenje na testiranje.

Rešenja

Konačan oblik rešenja za kontinuitet poslovanja zavisi od tehnologije koju već koristite za zaštitu poslovnih podataka, od rezultata analize osetljivosti vašeg poslovanja na gubitak podataka, kao i od konkrenih ciljeva koje imate vezano za recovery vaših podataka. Radi se o kompleksnim rešenjima za koja vam možemo dati zvaničnu ponudu tek nakon konsultacija. Za konsultacije popunite formu desno.

*

*