Custom aplikativna
rešenja i integracije

Zbog specifičnosti poslovanja Vašeg preduzeća Coming i njegov razvojni tim su da vam pomognu u digitalizaciji Vašeg poslovanja. Svedoci smo da kompanije vremenom nabavljaju najrazličitija aplikativna rešenja koje rešavaju pojedinačne probleme. U nekim slučajevima kupljena rešenja u potpunosti zadovoljavaju vaše potrebe u nekom od domena rada, ali postoje i slučajevi kada je neophodno da to rešenje bude skrojeno po meri Vašeg poslovanja.
Da bi Vaša kompanija bila uspešna i poslovala rasterećeno od pratećih obaveza, i bavila se domenskim poslovanjem, Coming je tu da vam pomogne u razvijanju novih aplikativnih rešenja koja će vam to i omogućiti.

Poslovni čovek na tabletu prati svoje poslovanje

Pored razvoja namenskih aplikativnih rešenja, Coming ima dugogodišnje iskustvo u integracijama sistema i heterogenih aplikativnih rešenja kako bi korisnicima pružila efikasno poslovanje i konzistentnost i pouzdanost podataka.

Bilo da se radi o novom aplikativnom rešenju ili o integraciji, projekte generalno delimo u nekoliko faza:

Ilustracija plave sijalice

I - Faza analize

U toku analize naš tim prikuplja zahteve poslovanja, u razgovorima sa menadžerima Vaše kompanije i ključnim korisnicima. Posle prikupljanja informacija ( ko su korisnici sistema, kako će se sistem koristiti, koji podaci se unose u sistem kao i koji su podaci koji izlaze iz sistema), zahtevi se analiziraju i istražuje se dalja mogućnost kako implementirati zahteve u novi sistem.

Ilustracija štikliranog kvadratića

II - Faza projektovanja

Faza projektovanja sistema i softvera se radi na osnovu rezultata prethodne faze – faze analize. Projekat sistema definiše hardverske i softverske uslove i definiše bliže sistemsku arhitekturu. Projekat sistema je ulazni dokument naredne faze projekta.
U toku ove faze tim za kvalitet (QA) planira strategiju testiranja sistema.

Ilustracija plave sijalice

III - Faza implementacije ili razvoja

U zavisnosti od projekta rad u ovoj fazi se deli na manje komponente i kreće se sa njihovim razvojem. Najčešće je ovo faza koja najduže traje

Ilustracija štikliranog kvadratića

IV - Faza testiranja

U jednom broju slučajeva, nakon završetka faze razvoja se kreće u testiranje sistema, ali kod dosta projekata se faza testiranja i faza razvoja odvijaju paralelno. Tako se ostvaruje mogućnost da se softver agilnije testira i dobija se na efikasnosti celog softvera.

Ilustracija plave sijalice

V – Faza isporuke

Nakon potvrde kvaliteta izvedenog projekta sistem se implementira na lokaciji korisnika i predaje na upotrebu. U toku ove faze se vrši završno testiranje zajedno sa korisnikom, koji ujedno bude i obuka pred upotrebu sistema.

Ilustracija štikliranog kvadratića

VI – Faza održavanja

Kada korisnik krene sa upotrebom razvijenog sistema dešava se da se pojave problemi koje korisnik nije mogao da predvidi u fazi analize, i zbog toga Coming kroz fazu održavanja pruža sigurnost korisniku da će sistem raditi u službi poslovanja Vaše kompanije.