Microsoft Dynamics NAV

Microsoft Dynamics NAV je Microsoft proizvod iz porodice ERP rešenja. Cloud tehnologije su nam omogućile da vam ponudimo ovo rešenje svetskog glasa kao uslugu u COMING cloud-u. ERP služi brzoj i lakoj integraciji i upravljanju svim poslovnim procesima. Rešenje je intuitivno i web orijentisano.

ERP – Enterprise Resource Planning

Enterprise Resource Planning je poslovni informacioni sistem koji objedinjuje sve poslovne procese jedne kopmanije i omogućava menadžerima uvid u sve poslovne transakcije u trenutku njihovog nastajanja. ERP sistemi pružaju mogućnost standardizacije poslovnih procesa i daju realnu sliku stanja kompanije u svakom trenutku.

Materijali
Pogledajte realizovane projekte
Pitanja?
Najčešća pitanja
Kako do rešenja?
Kontaktirajte nas

O rešenju

Implementacijom Microsoft Dynamic NAV-a obezbedjujete ERP rešenje, koje je u potpunosti prilagodjeno vašem poslovanju i koje će rasti i razvijati se sa vašim poslovanjem.

Funkcionalnost rešenja leži u velikom broju već proizvedenih i testiranih modula kao i u njihovoj integrativnoj moći. Rešenje je moguće nadograditi dodatnim modulom ili povezati sa drugim poslovnim aplikativnim rešenjem u bilo kom trenutku. Korišćenjem rešenja u COMING cloudu, postižete centralizaciju podataka, mobilnost poslovanja kao i visok nivo zaštite poslovnih podataka.

Naš tim prilagodjava rešenje specifičnim zahtevima poslovanja svakom od vas. Integrativna moć Microsoft Dynamics NAV-a podržava prolagodjavanje postojećih modula, kreiranje novih modula, integraciju rešenja sa drugim aplikacijama ili softverom mašina koje se koriste u poslovanju. Naš tim isporučuje rešenje koje sadrži samo one module koji su vam potrebni na platformi koja omogućava dodavanje funkcionalnosti po potrebi.

Ponuda se naplaćuje kao usluga na mesečnom nivou i sadrži:

 • Potrebne serverske kapacitete
 • SQL bazu
 • Potrebne storage kapacitete
 • Mrežnu infrastrukturu
 • Licence za poslednju verziju rešenja kroz SPLA (Service Provider License Agreement) model licenciranja
 • Održavanje infrastrukture
 • Zanavljanje infrastrukture
 • Nivo podrške definisan ugovorom

Funkcionalnost

Microsoft Dynamics NAV u COMING cloud-u je miks funkcionalnosti koje se postižu korišcenjem ovog aplikativnog rešenja i funkcionalnosti koje se postižu upotrebom cloud-a. Naš tim potpuno prilagodjava aplikativne performanse Microsoft Dynamics NAV-a vašim poslovnim procesima i specifičnim zahtevima.

Široka lepeza funkcionalnosti rešenja leži u velikom broju modula za poslovanje. Moduli osnovnih poslovnih procesa Microsoft Dynamics NAV-a u COMING cloud-u su:

 

 • Finansije i računovodstvo sa modulima za osnovna sredstva i obračun zarada;
 • Prodaja i marketing
 • Magacinsko poslovanje i nabavka, planiranje lagera;
 • Kadrovska služba, praćenje radnog vremena;
 • Proizvodnja, obračun cene koštanja;
 • Servis, vodjenje projekata.

Funkcionalnost Microsoft Dynamics NAV-a u COMING cloud-u podrazumeva i:

 

 • Centralizaciju podataka – svi podaci su na COMING cloud infrastrukturi;
 • Integraciju sa drugim aplikativnim rešenjima u poslovanju;
 • Integraciju sa softverom proizvodnih i drugih mašina;
 • Mobilnost poslovanja – rešenju je moguće pristupiti sa bilo kog mesta, u bilo koje vreme i sa bilo kog uredjaja;
 • Korišcenje najnovije verzije softvera;
 • Visok nivo zaštite poslovnih podataka;
 • Dostupnost servisa i do 99,99% što je garancija za održanje kontinuiteta u poslovanju;
 • Konstantnu podršku našeg tima

Kroz rad sa velikim brojem korisnika, razvili smo Microsoft Dynamics NAV specijalno prilagodjen specifičnim poslovnim procesima, industrijama ili delatnostima. Lista ovih rešenja se nalazi u desnom gornjem uglu ove stranice.

Ekonomičnost

Korišćenje Microsoft Dynamic NAV-a u COMING cloudu podrazumeva korišćenje samo onih modula koji su vam potrebni i samo onoliko licenci koliko vam je potrebno sa mogućnošcu trenutne promene broja i tipa licenci, a sve to na infrastrukturi koja je dovoljna da podrži vaš rad. Tako, plaćate samo one resurse koji su vam zaista potrebni.

 

 • Data centar – rekovi, napajanje, klimatizacija;
 • Serveri – NAV, SQL, DEV, TEST, DNS, EXCHANGE;
 • Storage – sistemi za smeštanje podataka;
 • Mrežna infrastruktura – svičevi, ruteri;
 • Licence – VMWare, Windows Server – operativni sistemi, softverske licence;
 • Baze podataka – Microsoft SQL server, OLAP, reporting;
 • Rešenja za zaštitu – firewall, antispam;
 • Backup i Disaster Recovery.

Pored ove liste, za rešenje na sopstvenoj infrastrukturi je potrebno planirati i troškove za instalaciju opreme i implementaciju softvera, za redovno održavanje i zanavljanje opreme.

Sa druge strane, sa rešenjem u COMING cloud-u, dobijate sve ove komponente o kojima za vas brine naš strucni tim, obezbedjujući vam komforan rad bez zastoja i mogućnosti gubitka poslovnih podataka. Za korišćenje ove usluge su vam potrebni:

 

 • Pristupni uredjaji – desk top ili laptop računari, tableti, telefoni;
 • Odgovarajuća internet konekcija.

Troškovi korišćenja rešenja u cloudu su uvek precizni iznosi koje možete da planirate. Oni se povećavaju ili smanjuju u zavisnosti od broja korisnika rešenja, tj licenci koje su u upotrebi, ali ih je moguće planirati. Dakle, sa COMING cloud uslugom nema neplaniranih troškova.

Upravljanje poslovanjem

Ovde smo se potrudili da vam približimo kako Microsoft Dynamics NAV izgleda kao rešenje za upravljanje poslovanjem koje integriše osnovne poslovne funkcije. Ovo rešenje je posebno prilagodjeno malim i srednjim kompanijama koje nemaju proizvodnju, ali imaju potrebu za automatizacijom poslovnih funkcija u integrisani poslovni infrmacioni sistem.

Materijali
Pogledajte materijale
Pitanja?
Najčešća pitanja
Rešenja
Kako do rešenja?

O rešenju

Implementacijom Microsoft Dynamic NAV-a za upravljanje poslovanjem obezbedjujete ERP rešenje, koje je sadrži samo one funkcionalnosti koje su vam za poslovanje potrebne. Rešenje je moguće nadograditi dodatnim modulom ili povezati sa drugim poslovnim aplikativnim rešenjem u bilo kom trenutku. Korišćenjem rešenja u COMING cloudu, postižete centralizaciju podataka, mobilnost poslovanja kao i visok nivo zaštite poslovnih podataka.

Funkcionalnost

Microsoft Dynamics NAV u COMING cloud-u je miks funkcionalnosti koje se postižu korišćenjem ovog aplikativnog rešenja i funkcionalnosti koje se postižu upotrebom cloud-a. Naš tim potpuno prilagodjava aplikativne performanse ovog rešenja za upravljanje vašim poslovnim procesima i specificnim zahtevima, a poslovne funkcije koje rešenje pordžava su:

 • Finansije računovodstvo;
 • Distribucija/nabavka;
 • Izveštavanje
 • Prodaja i marketing;
 • Ljudski resursi;
 • Upravljanje projektima;
 • Upravljanje servisima.

Važna karakteristika ovog COMING cloud rešenja je mogućnost brzog početka rada u novom sistemu, dok se specifična prilagodjavanja sistema vrše fazno i njihovo trajanje zavisi od nivoa dogovorenog prilagodjavanja rešenja. COMING tim se poslovnim aplikativnim rešenjima bavi više od 10 godina, pa nam brzinu implementacije pre svega omogućava nivo stručnosti našeg tima. Sa druge strane, rešenje je moguće koristiti na deljenoj COMING cloud infrastrukturi gde je ono već podešeno i testirano, spremno za vaš početak rada.

Ekonomičnost

Zahvaljujući cloud tehnologijama, rešenje je i cenovno prilagodjeno kupovnoj moći malih i kompanija srednje veličine koje sada za svoje poslovanje mogu da priušte poslovno aplikativno rešenje svetskog glasa. Kada uvodite ERP rešenje za poslovanje, tradicionalno investirate veliku količinu novca pre nego što dodjete u situaciju da koristite rešenje i zapravo testirate koliko ono odgovara vašem poslovanju. Ova ponuda u COMING cloud-u vam omogućava da, bez početnih investicija, testirate i radite u ERP rešenju svetskog glasa uz eliminacaju rizika od propale investicije.

Proizvodnja

U COMING-u smo uspeli da integrišemo procese pružanja ugostiteljskih i turističkih usluga u osnovne module Microsoft Dynamic NAV-a. Ovo znači da, ukoliko se bavite turizmom i/ili ugostiteljstvom, za vas imamo rešenje koje u potpunosti integriše sve vaše poslovne procese.

Materijali
Pogledajte materijale
Pitanja?
Najčešća pitanja
Rešenja
Kako do rešenja?

O rešenju

Kroz rešenje je moguće za svaki poluproizvod ili gotov proizvod definisati više verzija proizvodnih sastavnica na osnovu kojih je moguće precizno planiranje zaliha i automatsko trebovanje sirovina za radne naloge. Osim sastavnica za svaki proizvod je moguće definisati proizvodni postupak koji obuhvata skup svih operacija koje treba obaviti da bi se dobio taj gotov proizvod. Svaka operacija se vezuje za odredjeni radni ili mašinski centar koji imaju definisane kalendare sa raspoloživim vremenima na osnovu kojih se odredjuje raspoloživost mašina i pravi plan rada.

Proces uvodjenja rešenja:

 • Analiza poslovnih potreba svake poslovne celine u vašoj kompaniji;
 • Dokumentovanje zahteva svakog odeljenja i ocena ukupnog obima implementacije rešenja;
 • Uskladjivanje svih zahteva i projektni predlog rešenja;
 • Odobravanje rešenja i pristupanje izradi tehničkog rešenja;
 • Fazno testiranje i uvodjenje rešenja i edukacija i podrška zaposlenima.

Rezultati koje možete očekivati od implementacije rešenja su svakako:

 • Jednostavnost korišćenja;
 • Praćenje kupaca po različitim kategorijama;
 • Automatsko povlačenje komercijalnih uslova pri kreiranju poslovne dokumentacije;
 • Detaljan prikaz kartice kontakata;
 • Praćenje i unapredjenje prodajnih ciljeva;
 • Automatsko praćenje stanja na lageru sa okvirnom informacijom o pristizanju robe;
 • Automatizovano praćenje sertifikata;
 • Niz posebno prilagodjenih izveštaja;
 • Trenutni uvid u stvarno stanje poslovanja.

Konačna forma koju bi rešenje dobilo u slučaju vašeg poslovanja dosta zavisi i od vaših specifičnih zahteva. Naš tim je tu da na njih odgovori.

Funkcionalnost

Modul proizvodnje je moguće integrisati sa različitim specijalizovanim programima za različite oblasti proizvodnje, kao što su programi za pravljenje krojnih lista, za doziranje sirovina itd. Ovako vaše rešenje za poslovanje automatski prikuplja podatke iz programa koji su specijalizovani za odredjeni deo proizvodnje i koristi ih za automatsko praćenje rada proizvodnje i, na kraju, za izveštavanje.

COMING cloud rešenje za upravljanjem proizvodnjom sadrži i modul za upravljanje cenom koštanja. Da bi došli do cene koštanja potrebno je definisati proizvodne i neproizvodne centre ili mesta troška. Ukoliko proizvodite više različitih proizvoda za koje je potrebno izračunati cenu koštanja, potrebno je da se definišu kao proizvodi ili nosioci troška. Na svakom radnom mestu na kome se pravi trošak se evidentira njegov nastanak a onda po posebnom ključu za raspodelu troškova (koji zavisi od vaših zahteva), se pomoćni troškovi dodeljuju odgovarajućim proizvodnim ili neproizvodnim mestima troška. Raspodela troškova se beleži i na odgovarajućim kontima u knjigovodstvu. Dakle, proces kreiranja cene koštanja se dešava kroz dve faze, prvo se troškovi identifikuju i beleže, a zatim se uz pomoć funkcija za raspodelu, troškovi raspodeljuju i grupišu.

Za izračunjavanje cene definišu se obračunski periodi koji mogu biti mesečni, kvartalni, polugodišnji lii godišnji. Tada na osnovu modula u Dynamics NAV sistemu dobijamo podatke o ceni koštanja proizvoda koji sadrži cenu sirovina, cenu angažovanih mašina, cenu rada. Cena koštanja može biti prikazana u više varijanti, kao cena koštanja koja pored osnovne ima i uračunate amortizaciju mašina, hala, obezbedjenja ili cena koštanja koja na kraju ima uračunate troškove menadžmenta i uprave i koja daje tačnu strukturu svih troškova po jednom prozvodu ili po jednoj prodatoj jedinici. Kako će kategorije troškova biti prikazane zavisi od vašeg zahteva, jer vrlo intuitivni sistem za izveštavanje koji je deo NAV-a to omogućava. Takodje, svaki izveštaj je moguće izvesti u excel ili neki drugi format.

Rešenje je alat za generisanje cene koštanja, ali daje mogućnost sagledavanja stepena iskorišćenosti resursa. Uzećemo primer vremena. Kako se troškovi identifikuju u procesu proizvodnje, sistem beleži i utrošeno vreme po radnom mestu za svaku pojedinačnu operaciju. Rezultat toga je da uz gotov proizvod imamo i informaciju o tome koliko je vremena utrošeno. Unapred definisane formule sada imaju ulaznu informaciju koja je neophodna kako bi se napravilo poredjenje izmedju planiranog vremena za proizvodnju i utrošenog vremena što daje stepen iskorišćenosti vremena za odredjeni deo proizvodnje.

Automatizacija informacionog sistema omogućava dobijanje ovih informacija odmah bez ručnog rada, gde menadžment kompanije ima mogućnost da donosi bilo kakve poslovne odluke, da investira, da menja prodajnu cenu, i da odmah ima preciznu sliku o tome kako će svaka odluka uticati na cenu koštanja. Ovo je modul u sastavu Microsoft Dynamic NAV-a jer se koristi informacijama o svim troškovima koji se u kompaniji javljaju, pa je naophodno da komunicira sa modulima svih ostalih poslovnih procesa.

Maloprodaja

Kompanija COMING je uspela da integriše proces maloprodaje u osnovne module Microsoft Dynamic NAV-a, pa sada kompanije na raspolaganju imaju rešenje koje pokriva sve poslovne procese od nabavke preko proizvodnje do distribucije i prodaje. Rešenje je donelo potpunu automatizaciju procesa maloprodaje.

Materijali
Pogledajte materijale
Pitanja?
Najčešća pitanja
Rešenja
Kako do rešenja?

O rešenju

Za adekvatno upravljanje procesom maloprodaje neophodno je imati integrisane poslovne procese u jednom sistemu, od nabavke /proizvodnje do maloprodaje. Ovo je jedan od ključnih razloga priključivanja maloprodaje ERP rešenju, što smo u COMING-u i postigli sa rešenjem za maloprodaju.

Ključne prednosti rešenja:

 • Integrisanost modula sa sistemom – Modul maloprodaja je u potpunosti integrisan sa ostalim standardnim modulima sistema
 • Integrisanost modula sa fiskalnim kasama, barkod čitačima i skenerima
 • Integracija sa eksternim i udaljenim aplikacijama
 • Definisanje maloprodajnog cenovnika po lokacijama
 • Svi zakonski izveštaji i izveštaji neophodni u procesu maloprodaje U PDF,Word ili Excel formatu

Funkcionalnost

Osnovne funkcionalnosti koje postižete upotrebom ovog rešenja su:

 • Definisanje maloprodajnih cenovnika po lokacijama,
 • Prijem i knjiženje robe na veleprodajni magacin,
 • Medjumagacinski prenos na maloprodajne magacine,
 • Automatsko knjiženje transakcija u glavnu knjigu,
 • Automatizovano knjiženje nivelacija, ukalkulisanog poreza i ukalkulisane razlike u ceni.
 • Definisanje grupe naloga knjiženja, naloga za prenos, naloga popisa…

U cilju efikasnog upravljanja maloprodajom potrebno je osigurati konzistentno izveštavanje o poslovnim aktivnostima. Modul za maloprodaju je integrisan sa ostalim elementima rešenja tako da osigurava konzistentno izveštavanje.

Obezbedjene su i dodatne funkcionalnosti i specifičnosti poslovnih procesa (npr. dopune za mobilne telefone, kompletno praćenje procesa prijema i povrata robe).

 

Otkup i kompenzacija žitarica

Rešenje za otkup i kompenzaciju žitarica u COMING cloud-u je rešenje za kompanije čija je osnovna proizvodna sirovina žitarica. Proces otkupa i kompenzacije žitarica je specifičan, a odlikuju ga problemi u prikupljanju i obradi podataka, kreiranju izveštaja i generalno upravljanje procesom. Ova naša ponuda rešava sve ove probleme kroz rešenje koje ne samo da pokriva proces otkupa i kompenzacije žitarica već služi i za upravljanje čitavim poslovanjem.

Materijali
Pogledajte materijale
Pitanja?
Najčešća pitanja
Rešenja
Kako do rešenja?

O rešenju

U COMING-u smo uspeli da integrišemo proces kompenzacije i otkupa žitarica u osnovne module Microsoft Dynamic NAV-a, pa sada na raspolaganju imate rešenje koje pokriva sve poslovne procese od nabavke preko proizvodnje do distribucije i prodaje. Rešenje je donelo potpunu automatizaciju procesa otkupa i kompenzacije i automatski se završavaju sledece poslovne promene:

 • stavljanje na stanje robe raspoložive za prodaju ili proizvodnju,
 • smanjenje lagera tudje robe,
 • knjiženje i zatvaranje kompenzacije, itd.

Funkcionalnost

Ključne funkcionalnosti rešenja su:

 • Automatsko svodjenje na SRPS količine (Svih vrsta žitarica (pšenica, kukuruz, suncokret…)
 • Mogućnost evidencije površine zemljišta, klase zemljišta, prinosa po godinama za svakog kooperanta
 • Automatizovan proces prenosa vlašništva
 • Integracija sa različitim vrstama vaga koje mere bruto i tara količine kod prijema žitarica u silos
 • Kreiranje spečificnih izveštaja kantarske potvrde, odvage, prenos vlasništva
 • Mogucnost automatkog predloga pariteta
 • Automatski obracun ukupnog iznosa za isplatu poljoprivredniku (zaposlen/nezaposlen…)

Funkcionalnosti rešenja automatizuju čitav proces otkupa i kompenzacije žitarica u vašem poslovanju. Kada vam poljoprivrednik doveze robu na prijem, prvo se evidentira količinski koliko je robe primljeno i izdaje se odgovarajući dokument, kantarska potvrda, kao dokaz o prijemu odredjene količine robe sa odredjenim kvalitativnim karakteristikama. Zatim se odvija proces otkupa u kome postoje dve opcije. Prva opcija jeste da poljoprivredniku plaćate za žitaricu koju je isporučio, ako je i on vama platio prethodno isporučeni repromaterijal. Druga opcija jeste da se kreira kompenzacija izmedju obaveza učesnika u transakciji koja zavisi od obaveza poljoprivrednika kao kupca i vaših obaveza prema poljoprivredniku kao dobavljaču za robu koju otkupljujete. Zatvaranje kompenzacije može biti ispraćeno količinski sa osvrtom na odnose količina izmedju date robe i robe za otkup ili valutno preko finansijskih iznosa praćenih u stranoj valuti.

Ovaj sistem rada vam u svakom momentu omogućava kreiranje ažurnih izveštaja o količini isporučene robe poljoprivredniku, količini preostale isporučene robe za sravnjenje, vrednosti za koju možete izvršiti kompenzaciju sa poljoprivrednikom, dugovanjima prema poljoprivredniku.

 

Implementacija navedenog rešenja preko cloud tehnologije omogućila je da se povežu sve lokacije vaših otkupnih mesta, tako da imate konstantan i sveobuhvatan uvid u sve poslovne procese na svim lokacijama. Posebnu pogodnost je donelo to što je kroz cloud tehnologiju omogućeno da se otvore dodatna otkupna mesta na 2 ili 3 meseca i da se plate licence samo za 2-3 meseca, pa da se kasnije vrati na stvarno stanje, poveća/smanji broj licenci u upotrebi.

Turizam i ugostiteljstvo

U COMING-u smo uspeli da integrišemo procese pružanja ugostiteljskih i turistickih usluga u osnovne module Microsoft Dynamic NAV-a. Ovo znaci da, ukoliko se bavite turizmom i/ili ugostiteljstvom, za vas imamo rešenje koje u potpunosti integriše sve vaše poslovne procese.

Materijali
Pogledajte materijale
Pitanja?
Najčešća pitanja
Rešenja
Kako do rešenja?

O rešenju

Modul za turizam automatizuje proces praćenja naplata, informacija u vezi s vozilima angažovanim za turističke aranžmane, informacija o dostupnosti soba, praćenje detalja ugovora, kao i generisanje dokumenata poput zaključnica i ugovora. Modul za turizam važim zaposlenima omogućava upravljanje informacijama kakve su, na primer, podaci o klijentu, cene aranžmana i broj soba, broj rata i njihovi iznosi, broj dece koja će koristiti uslugu, šifre računopolagaca, relacije, tipovi usluga i druge informacije od važnosti.

Sa modulom za ugostiteljske usluge automatizujete čitav proces nastanka obroka nastanka obroka, njihove isporuke i naplate. Rešenje je dizajnirano tako da njegovim korišćenjem zadovoljavate sve zahteve odgovarajućih standarda.

Proces uvodjenja rešenja:

 • Analiza poslovnih potreba svake poslovne celine u vašoj kompaniji;
 • Dokumentovanje zahteva svakog odeljenja i ocena ukupnog obima implementacije rešenja;
 • Uskladjivanje svih zahteva i projektni predlog rešenja;
 • Odobravanje rešenja i pristupanje izradi tehničkog rešenja;
 • Fazno testiranje i uvodjenje rešenja i edukacija i podrška zaposlenima.

 

Rezultati koje možete očekivati od implementacije rešenja su svakako:

 

 • Jednostavnost korišćenja;
 • Praćenje kupaca po razlicitim kategorijama;
 • Automatsko povlačenje komercijalnih uslova pri kreiranju poslovne dokumentacije;
 • Detaljan prikaz kartice kontakata;
 • Praćenje i unapredjenje prodajnih ciljeva;
 • Automatsko praćenje stanja na lageru sa okvirnom informacijom o pristizanju robe;
 • Automatizovano praćenje sertifikata;
 • Niz posebno prilagodjenih izveštaja;
 • Trenutni uvid u stvarno stanje poslovanja.

 

Konačna forma koju bi rešenje dobilo u slučaju vašeg poslovanja dosta zavisi i od vaših specifičnih zahteva. Naš tim je tu da na njih odgovori.

Funkcionalnost

Funkcionalnosti rešenja omogućavaju praćenje čitavog procesa trgovine farmaceutskim proizvodima po svim zahtevima standardizacije i zakonskim pravilima. Služi i kao rešenje za automatizaciju pružanja usluga važim kupcima koje neminovno prate proces trgovine.

 

Funkcionalnosti rešnja prate sve osnovne procese u procesu trgovine:

 

 • Registracija robe;
 • Carinjenje robe;
 • Skladištenje robe;
 • Promocija i prodaja;
 • Brza isporuka.

 

Ovo je posebno značajno ukoliko imate veliki broj kupaca i korisnika vaših usluga koji se razlikuju po tipu.

 

Rešenje omogućava:

 

 • Evidenciju o roku trajanja farmaceutskih proizvoda – eliminaciju isporuka robe sa isteklim rokom trajanja;
 • Trenutni uvid u realno stanje poslovanja i trenutnu reakciju na tržišne promene – mogućnost donošenja poslovnih odluka na osnovu relevantnih poslovnih podataka;
 • Automatizaciju procesa izveštavanja – generisanje predefinisanih ali i izveštaja na zahtev;
 • Uredjen proces evidentiranja informacija za svakog radnika – minimizacija mogucnosti ljudske greške;
 • Unapredjenje interne komunikacije – postizanje transparentnosti u radu, definisanje i lako praćenje targeta na nivou odeljenja ili pojedinaca.
 • Integraciju sa drugim poslovnim aplikativnim rešenjima za dalji rast i razvoj vašeg poslovanja.

Ekonomičnost

Rešenje se isporučuje kao usluga u COMING cloud okruženju. Ovo znači da ste izbegli troškove za opremu i licence jer za uslugu plaćate odgovarajući mesečni iznos proporcionalan resursima koje ste zaista koristili u toku meseca. Dodatne uštede postižete i zbog brzine implementacije i početka rada u novom poslovnom rešenju.

Farmaceutska industrija

Materijali
Pogledajte materijale
Pitanja?
Najčešća pitanja
Rešenja
Kako do rešenja?

O rešenju

Ukoliko trgujete farmaceutskim proizvodima, upotrebom ovog rešenja ćete lakše izaći u susret svim zahtevima vaših kupaca. Rešenje je podrška za procese registracije proizvoda, logistike, skladištenja robe, lansiranja proizvoda, promocije, edukacije, prodaje i pružanja korisničke podrške. Omogućava automatizaciju kreiranja perskripcije za svakog kupca i praćenje skladištenja robe za kupce, ukoliko je i ta usluga deo vašeg portfolia.

Funkcionalnost

Funkcionalnosti rešenja omogućavaju praćenje čitavog procesa trgovine farmaceutskim proizvodima po svim zahtevima standardizacije i zakonskim pravilima. Služi i kao rešenje za automatizaciju pružanja usluga važnim kupcima koje neminovno prate proces trgovine.

 

Funkcionalnosti rešnja prate sve osnovne procese u procesu trgovine::

 

 • Registracija robe;
 • Carinjenje robe;
 • Skladištenje robe;
 • Promocija i prodaja;
 • Brza isporuka

 

Ovo je posebno značajno ukoliko imate veliki broj kupaca i korisnika vaših usluga koji se razlikuju po tipu.

 

Rešenje omogućava:

 

 • Evidenciju o roku trajanja farmaceutskih proizvoda – eliminaciju isporuka robe sa isteklim rokom trajanja;
 • Trenutni uvid u realno stanje poslovanja i trenutnu reakciju na tržišne promene – mogućnost donošenja poslovnih odluka na osnovu relevantnih poslovnih podataka;
 • Automatizaciju procesa izveštavanja – generisanje predefinisanih ali i izveštaja na zahtev;
 • Uredjen proces evidentiranja informacija za svakog radnika – minimizacija mogućnosti ljudske greške;
 • Unapredjenje interne komunikacije – postizanje transparentnosti u radu, definisanje i lako praćenje targeta na nivou odeljenja ili pojedinaca.
 • Integraciju sa drugim poslovnim aplikativnim rešenjima za dalji rast i razvoj vašeg poslovanja.

 

 

Upravljanje voznim parkom

Rešenje za upravljanje voznim parkom koje smo razvili može da bude integrisano sa Microsoft Dynamics NAV-om, ali i bilo kojim drugim poslovnim rešenjem koje koristite u poslovanju. Uz ovo rešenje u potpunosti automatizujete proces praćenja svih relevantnih informacija potrebnih za evidenciju korišćenja vozila, održavanje vozila, kao i svih troškova vezanih za vozila iz vašeg voznog parka.

Materijali
Pogledajte materijale
Pitanja?
Najčešća pitanja
Rešenja
Kako do rešenja?

O rešenju

Rešenje služi za evidenciju svih relevantnih podataka vezanih za vaš vozni park:

 

 • Broj vozila,
 • Registracija
 • Datum i mesto registracije,
 • Kompanija za koje je vozilo registrovano,
 • Centar odgovornosti na kome se vodi vozilo,
 • Zaduženom zaposlenom,
 • Vrsti vozila

-teretno
-putničko
-bicikli sa motorom, itd.,

 

 • Broj šasije i motora,
 • Marka, boji, i ostali podaci iz saobraćajne dozvole
 • Nosivost, težina i ostali tehnički podaci.

Rešenje integrišemo sa poslovnim aplikativnim rešenjima koje koristite u poslovanju pa tako troškovi voznog parka automatski ulaze u analize troškova poslovanja.

Funkcionalnost

Rešenje koristi sistematizovano prikupljene podatke o vozilima i daje vam, kroz različite funkcionalnosti , mogućnost adekvatnog upravljanja voznim parkom. Osnovne funkcionalnosti ovog rešenja su izdavanje putnih naloga, izdavanje naloga za službena putovanja kao i napredno izveštavanje posebno značajno zbog preciznog pregleda troškova po različitim kategorijama.

 

Uz pomoć ovog rešenja možete da izdajete dnevne putne naloge koji ostavljaju prostor korisnicima vozila da popune podatke o predjenoj kilometraži, količini sipanog goriva, relaciji na kojoj su bili, servisnim intervencijama na vozilu kao i o ceni tih intervencija.

 

Osnovni podaci koje je sadrži svaki putni nalog su:

 

 • Broj putnog naloga
 • Datum otvaranja
 • Broj serije putnog naloga
 • Status

-Otvoren – kada se na njemu trenutno radi
-Zatvoren – kada je arhiviran

 

 • Kompanija na koju se vodi putni nalog sa propratnim podacima (adresa, telefon, …)
 • Vrsta putnog naloga

-Javni prevoz
-Sopstveni prevoz

 

 • Podaci o vozilu
 • Spisak ovlašćenih vozača (može ih biti više)
 • Spisak osoba koje putuju sa vozačem (više njih)

 

Podaci koji se upisuju za svaki putni nalog su:

 

 • Datum korišćenja vozila
 • Zatečena kilometraža
 • Kilometraža na kraju dana
 • Vozač
 • Relacija
 • Napomena
 • Korišćenje goriva za taj putni nalog odnosno vozilo

-Pumpa na kojoj je sipano (Lukoil, OMV, …)
-Datum i broj računa
-Vrsta goriva koje je sipano
-Ukupna cena
-Jedinična cena goriva

 

 • Servisne intervencije za taj putni nalog odnosno vozilo

-Servisni centar koji je obavio uslugu
-Datum i broj računa
-Uzrok zbog koga je potrebna intervencija (redovan servis, kvar, saobraćajna nezgoda)
-Napomena
-Kilometraža na kojoj je radjena intervencija
-Naziv servisera koji je radio na vozilu
-Ukupna cena
-Vrsta servisne intervencije (zamena ulja, akumulatora, diskova ili pločica, filtera ulja, zamena filtera za ulje, vazduh, klimu,        gorivo, zamena dizni na plinskom uredjaju, zamena karika, zamena šoferšajbne, zamena bočnih retrovizora, itd)

 

Rešenje omogućava i izdavanje naloga za službena putovanja. Zaposleni nisu u obavezi da idu sopstvenim prevozom, vec mogu birati prevoz i preko ovoga naloga pravdaju troškove načinjene na službenom putu.

 

Nalog za službeno putovanje sadrži sledeće podatke:

 

 • Kompaniju na koju se odnosi
 • Centar odgovornosti
 • Broj naloga
 • Datum naloga
 • Status naloga

-Otvoren
-Zatvoren

 

 • Podaci o partneru kod koga se putuje

-Adresa
-Mesto

 

 • Zaposlenom koji putuje
 • Načinom na koji putuje

-Avion
-Sopstveni prevoz

 

 • Opisom zadatka
 • Podaci o vremenu i datumu odlaska i dolaska
 • Iznosu akontacije i dnevnica

Pored osnovnih izveštaja, postoje dve dodatne grupe izveštaja za kontrolu troškova voznog parka:

 

1. Kontrola utrošenog goriva po kriterijumima:

 • Pumpa na kojoj je sipano (Lukoil, OMV, …)
 • Vrsta goriva koje je sipano (dizel, benzin, gas, …)
 • Ukupna cena goriva
 • Vremenski period

 

Na osnovu podataka o vrsti goriva, pumpi na kojoj je sipano, kolicini, ceni, vremenskom periodu, kreira se izveštaj koji se uporedjuje sa izveštajem koji šalje svaki dobavljač ponaosob.

 

2. Kontrola utrošenog goriva po kriterijumima:

 • Servisni centar koji je obavio uslugu
 • Uzrok zbog koga je potrebna intervencija (redovan servis, kvar, saobraćajna nezgoda)
 • Ukupna cena
 • Vrsta servisne intervencije (zamena ulja, akumulatora, diskova ili pločica, filtera ulja, zamena filtera za ulje, vazduh, klimu, gorivo, zamena dizni na plinskom uredjaju, zamena karika, zamena šoferšajbne, zamena bočnih retrovizora, itd),
 • Vremenski period

 

Pored izveštaja, rešenje vas i alarmira i sledećim situacijama:

 

 1. Alarm u slučaju ne slaganja zatečene kilometraže sa prethodno unetom u softver
 2. Alarm za tehnički pregled vozila od datuma poslednje registracije, odnosno tehničkog pregleda
 3. Za svako vozilo može da se upiše kilometraža (npr svakih 10.000 km) na koju bi softver upozoravao supervizora da je potrebno izvršiti redovan servis, u odnosu na neku upisanu predjenu kilometražu

Materijali

Pitanja

Da li su funkcionalnosti rešenja u cloud-u iste kao kod kupovine?

Funkcionalnosti prikazanih rešenja su iste kao u Premise (kupovinoj) varijanti.

Da li je Implementacija rešenja u cloud-u je povoljnija nego u Premise varijanti?

Da, implementacija rešenja u cloud-u je povoljnija nego u Premise varijanti.

Da li je moguće je kombinovati različite tipove licence (Nav, CRM, Sharepoint…) ?

Moguće je kombinovati različite tipove licenci i sva rešenja.

Za koje vreme se mogu dokupiti nove licence?

Potrebno je par minuta da dokupite i stavite u upotrebu novu korisničku licencu.

Obzirom da su podaci u cloud-u, da li mogu da se presretnu?

Podaci su enkriptovani i praktično je nemoguće da se presretnu i pročitaju.

Šta se dešava sa podacima u slučaju da odustanem?

U slučaju odustajanja od usluge dobijate uređenu kopiju podataka.

Ukoliko imam postojeći softver da li mogu da ga integrišem sa rešenjima iz cloud-a?

Sva prikazana rešenja možete integrisati i vašim postojećim softverima.

U slučaju da imamo potrebe za specifičnim aplikacijama po zahtevu da li je to moguće dobiti?

Pravimo aplikacije i po zahtevu korisnika, u cloud-u i on premise.

Da li vaša kompanija nudi samo iznajmljivanje ili možemo kupiti licenci i infrastrukturu?

Pored iznajmljivanja postoji i mogućnost kupovine licenci i infrastrukture.

Da li vaša kompanija nudi samo iznajmljivanje ili možemo kupiti licenci i infrastrukturu?

Funkcionalnosti prikazanih rešenja su iste kao u Premise (kupovina) varijanti.

Da li mogu ovo rešenje da integrišem sa ERP rešenjem?

Da. Rešenje može da se implementira kao dodatna funkcionalnost ERP rešenju (Microsoft Dynamics NAV-u ili bilo kom drugom ERP-u), ali može i da se korisi kao samostalna poslovna aplikacija.

Kako se naplaćuje korišćenje ovog rešenja?

Za korišćenje rešenja u COMING cloud-u se plaća mesečni trošak u koji je uključena potrebna infrastruktura za rad rešenja, licence za odgovarajući broj korisnika rešenja i nivo dogovorenog održavanja.

Rešenja

Kako biste počeli sa korišćenjem poslovnih rešenja u COMING cloud-u potrebni su vam pristupni uređaji (bilo koji uređaji koje koristite u poslovanju – desktop, laptop računari, tableti, mobilni uređaji..) i internet konekcija.

U dogovoru sa vama definišemo funkcionalnosti rešenja koje želite da imate u startu, potreban broj korisnika i kapacitet infrastrukture kako bismo mogli da vam prikažemo iznos mesečne nadoknade koju biste plaćali za uslugu.

Konsultacije sa vama su nam potrebne i kako bismo definisali cenu implementacije rešenja za vaše potrebe. Za konsultacije popunite formu desno.

*

*